Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De Haan Hypnotherapie staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 68396988 als Frank de Haan Services. Deze voorwaarden gelden voor alle website’s van dehaanhypnotherapie.nl/com. De Haan Hypnotherapie voldoet aan de wettelijke eisen van de 'Wet kwaliteit, klachten & geschillen zorg' en is aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir. De cliënt heeft bij een onverhoopt conflict met De Haan Hypnotherapie hierdoor het recht om kosteloos een klachtenfunctionaris toegewezen te krijgen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een cliënt. De Haan Hypnotherapie is gerechtigd aanmeldingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) gerechtigd uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft De Haan Hypnotherapie het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen. Mocht cliënt al betaald hebben voor de sessie wordt het al betaalde bedrag omgezet in krediet waarmee de cliënt kosteloos een nieuwe afspraak kan boeken. Mocht klant willen afzien van een nieuwe boeking zal De Haan Hypnotherapie binnen 10 werkdagen het betaalde bedrag aan cliënt retourneren.

Door het aanmelden/registreren via dehaanhypnotherapie.nl of andere website’s van De Haan Hypnotherapie en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. De Haan Hypnotherapie zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

 

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 De Haan Hypnotherapie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij De Haan Hypnotherapie of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) productinhoud is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van De Haan Hypnotherapie of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De Haan Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart De Haan Hypnotherapie tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 De Haan Hypnotherapie heeft in geval van overmacht ten alle tijde het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de afspraak, inschrijving, aanmelding of registratie van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Haan Hypnotherapie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een sessie welke al betaald is door klant zal binnen 10 werkdagen het bedrag geretourneerd krijgen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Cookies op onze website

10.1 De Haan Hypnotherapie gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

 

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via het groene icoon linksonder in de hoek, echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten. Meer informatie hierover vindt u op onze Privacyverklaring pagina

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

De Haan Hypnotherapie gaat in vertrouwen om met u persoonlijke gegevens en draagt deze alleen over via een beveiligde HTTPS verbinding. Mocht er onverhoopt toch een privacy inbreuk plaatsvinden kan De Haan Hypnotherapie daar niet van in gebreke gesteld worden.